+36204400090 info@ablakhungary.hu

TÁJÉKOZTATÓ

OTTHONFELÚJÍTÁSI
PROGRAM 2021

Vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthon-felújítási támogatás vehető igénybe,
2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig.

Hogyan igényelhető a támogatás?

 

A támogatási kérelem 2021. január 1-je után az alábbi módokon nyújtható be a Kincstárhoz:

  • Elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén elérhető elektronikus nyomtatvány (Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására) kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával,
  • a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok, valamint ez előírt dokumentumok másolatának postai úton történő megküldésével (cím: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest),
  • személyesen bármely kormányablakban a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok, valamint ez előírt dokumentumok másolatának
    leadásával.

Az elektronikusan kitölthető és a papír alapon benyújtható formanyomtatványok a Kincstár honlapján hamarosan elérhetőek lesznek.

Ki igényelheti a támogatást?

 

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.

Igénylő lehet az a
a) nagykorú, cselekvőképes természetes személy aki magyar állampolgár vagy a magyar
állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,

b) nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja.

Hány alkalommal vehető igénybe a támogatás?

A támogatás ugyanazon igénylő által – együttes igénylők esetében is – csak egyetlen alkalommal vehető igénybe. Ha a kérelem elutasításra kerül, akkor a jogszabályban nyitva álló időszakban 2022. december 31-éig az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül ismételten igényelhető a támogatás.

Milyen ingatlanra igényelhető a támogatás?

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeire (a továbbiakban: lakás).

Melyek az igénylés alapvető feltételei?

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben együttes tulajdoni hányaduk érje el legalább az 50%-ot.

Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe. A fenti – egy éves lakóhelyre vonatkozó – kitétel alól kivételt képez a magzat, illetve az egy évnél nem régebben született gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére egy éven belül került sor.

Melyek az igénylés további feltételei?

 

 

Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezzen egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal.

Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.

A Rendeletben meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznie az igénylőnek.

A szerződött vállalkozó nem lehet sem az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, illetve sem ők, sem Ptk. szerinti hozzátartozóik nem rendelkezhetnek tulajdoni részesedéssel vagy nem tölthetnek be tisztséget ezen vállalkozásban.

A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával igazolni kell, a számláknak vagy az igénylő, vagy együttes igénylés esetén házastársa/élettársa nevére és a felújított lakás címére kell, hogy szóljanak.

Olyan számla nem fogadható el a felújítási tevékenységek vállalkozási díját, illetve a felhasznált anyagköltségét illetően, amelyeket az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a Falusi CSOK kapcsán már elszámolt.

Átutalással teljesítendő számlák esetén igazolni kell a számla kiegyenlítését az igénylő fizetési számlája vonatkozó részének másolatával.

Nagyon fontos feltétel, hogy a kérelemhez valamennyi szükséges nyilatkozatot az igénylő kitöltse.

Milyen felújítással kapcsolatos tevékenységekre igényelhető a támogatás?

A támogatott építési tevékenységeket a Rendelet 6. §-a sorolja fel, melyek az alábbiak:

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső
hálózatának kiépítése vagy cseréje,

fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

tető cseréje, felújítása, szigetelése,

égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

klímaberendezés beépítése, cseréje,

napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

belső tér felújítása, ideértve
– a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat
cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
– a galériaépítést,
– a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
– a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
– a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
– a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás
céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

kerítés építése,

gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

terasz, loggia, erkély, előtető építése,

térburkolat készítése, cseréje,

télikert kialakítása,

amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

alapozási szerkezet megerősítése, valamint

beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Mekkora az igényelhető támogatás összege?

A támogatás összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál. Fontos szabály, hogy a Kincstár által kiutalt támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

PÉLDÁK:

N

Felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft
Anyagköltség: 4.500.000,- Ft
Munkadíj: 1.500.000,- Ft
Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft
Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 – 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális összeg.

N

Felújítás teljes költsége: 5.000.000,- Ft
Anyagköltség: 4.000.000,- Ft
Munkadíj: 1.000.000,- Ft
Kifizethető támogatás: 2.000.000,- Ft
A maximális támogatási összeg 2.500.000,- Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethető támogatás 2.000.000,- Ft.

M

Felújítás teljes költsége: 1.000.000,- Ft
Anyagköltség: 1.000.000,- Ft
Munkadíj: 0,- Ft
Kifizethető támogatás: 0,- Ft
A kifizethető támogatás 500.000,- Ft lenne, ha legalább 250.000,- Ft összegű munkadíjról szóló számla is benyújtásra került volna. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %- os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így támogatás nem fizethető ki.

A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtását és az utolsó számlák kiegyenlítését követően 60 napos határidőn belül lehet igényelni.

Melyek az igénylés elbírálásához szükséges dokumentumok, amelyeket igénylőnek be kell nyújtania?

A kitöltött kérelem mellett az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása szükséges:

Sorszám

Dokumentum megnevezése

Kötelező

Opcionális

a) vállalkozási szerződések másolata X
b) számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata X
c) az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál
figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági
igazolványának másolata
X
d) örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált
engedélyező határozatának másolata
X
e) a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a
várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos
által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása
időtartamáról szóló igazolás
X
f) 25. életévét betöltött gyermek esetén X
fa) megváltozott munkaképességű személlyé* válásról szóló,
orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata
X
fb) a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági
támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat
másolata
X
fc) vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat
másolata
X
fd) gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a
járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat
másolata
X
g) több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a
közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba
foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata
X
h) számlaösszesítő X
i) mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési
munkák esetén
X
ia) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A.
§-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata
X
ib) súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos
fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata
arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos
vagy súlyos mozgáskorlátozott
X
j) amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és mindkettejük
lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekül
lakóhelyével, és az egyik szülő az őt megillető támogatási
részről lemond a másik szülő javára, a lemondó szülő
nyilatkozata
X
k) együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem
másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak
kezeléséhez
X
l) az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata X
m) amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek
szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja
gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban
lévő gyámhatósági határozat másolata
X
n) Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról
a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként
kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2.
pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági
bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar
által kiállított igazolás másolata
X
o) amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely
másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott
nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya
alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi
szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása
X
p) személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány,
útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata
X
q) három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti
regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó
tartózkodási kártya másolata
X
r) ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek
otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a
gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj
megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal
által kiállított határozat másolata
X
s) nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása X
t) A felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybevett
családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a
hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi
otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy
elszámolni tervezett számlák másolata
X

 

A kitöltött kérelem mellett az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása szükséges:

Milyen nyilatkozatok szükségesek a kérelemhez?

1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő – büntetőjogi felelőssége mellett, a Társadalombiztosítási Azonosító Jele megadásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII.
törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosított – ide nem értve a
közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt –, vagy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan
a) a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel,
b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, amely tartalmazza az igénylő személyi azonosító adatait, valamint az oktatási intézmény azonosító adatait és a képzésre vonatkozó információkat, ideértve a tanulmányok megkezdésének és várható befejezésének időpontját is, vagy
c) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a
alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült.

2) Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft támogatási összeg 50%-os mértékére külön-külön jogosult, azonban a szülők egyike a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

3) Ha az igénylő gyermeke a 25. életévét betöltötte, a gyermekre vonatkozóan nyilatkoznia szükséges a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról vagy a vakok személyi járadékának folyósításáról.

4) Ha az igénylő, vagy a gyermeke mozgáskorlátozott személy, akkor a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozóan nyilatkozik arról, hogy ő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott.

5) Az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár a jogosultság megállapításának és ellenőrzésének céljából az állami adóhatóságtól a szükséges adatokat beszerezze, és az abban foglalt személyes adatokat kezelje.

6) Az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár és a Kormányhivatal az igénylő 11. § (2) bekezdése szerinti saját, valamint törvényes képviselőként a támogatási jogosultságot megalapozó kiskorú gyermeke, valamint az ingatlana adatait a támogatási kérelem elbírálása, a támogatás folyósítása és felhasználásának ellenőrzése céljából kezelje.

7) A nagykorú gyermek, valamint az igénylőnek nem minősülő szülő külön-külön, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva írásban nyilatkozik a személyes adatainak kezeléséről.
8) Amennyiben a támogatásra jogosító gyermek az igénylő 12. várandóssági hetet betöltött magzata, akkor az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata szükséges, hogy legkésőbb 60 nappal az élveszületést követően a születési anyakönyvi kivonatot, a halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja.

9) Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy
a) a felújítással érintett lakásra korábban a Falusi CSOK támogatást igénybe vette-e, és amennyiben igen, akkor az ahhoz kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetést, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolatát benyújtja;
b) a felújítás kivitelezési munkáit végző szerződéses vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője a vállalkozásnak;
c) együttes igénylés esetén a felújítás kivitelezési munkáit végző szerződéses vállalkozó egyik igénylőnek sem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője;
d) az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Hogyan történik a kérelmek elbírálása?

A Kincstár a támogatás elbírálását a kérelmek beérkezésének sorrendjében dolgozza fel. A kérelmek elbírálására a Kincstárhoz történő beérkezést követően 30 nap áll a Kincstár rendelkezésére. Az eljárási folyamatban egyetlen alkalommal van mód hiánypótlásra, amelynek teljesítésére 30 napja van az igénylőnek. Ez a 30 nap a teljes ügyintézési folyamatot meghosszabbítja. Amennyiben a Kincstár a beérkezett adatok alapján az elbírálást követően jóváhagy támogatási összeget, akkor erről az ügyfelet egy támogatói okiratban tájékoztatja, míg a támogatás összegét az igénylő belföldi – kérelemben megadott – bankszámlájára utalja 5 napon belül.

Hogyan történik a támogatás jogszerű igénybevételének ellenőrzése?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld a Kincstár részére. Ha a Kincstár a Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Most kell jelentkezni, mert a támogatási keret
folyamatosan csökken!

Vegye fel velünk a kapcsolatot most! - Minden nap számít, mert a keret folyamatosan csökken!  

Kérjük ezen az űrlapon adja meg, hogy nagyságrendileg mit szándékozik felújítani otthonán.
Kérjük, hogy a telefonos elérhetőségét és email címét is adja meg az ajánlatkéréshez! Köszönjük!
Amennyiben bármilyen kérdése van, keressen minket bizalommal:
+36 20 40 444 40

Adatait a legnagyobb biztonságban, a GDPR előírásainak megfelelően kezeljük és nem adjuk ki 3. félnek. Adatait kizárólag az árajánlattal kapcsolatban és az AblakHungary.hu -val kapcsolatos egyéb információk esetén használjuk. A Küldés gombra kattintva Ön elfogadja, hogy adatait bizalmasan kezeljük és ajánlatot tehessünk Önnek nyílászáró cserével, szigeteléssel és egyéb munkálatokkal kapcsolatban.

Kapcsolat

Középmagyarország és Tiszántúli régió:

info@ablakhungary.hu

Zsigri József / értékesítési vezető / +36 20 44 000 90

 

Pest megye és Dunántúli régió:

budapest@ablakhungary.hu

+36 20 44 000 50

 

Egyedi ajánlatokért kövess minket: 

AblakHungary Blog:

 - Nyílászáró csere Budapesten
 - Nyílászáró csere Budapesten
2 - Nyílászáró csere Budapesten
 - Nyílászáró csere Budapesten
 - Nyílászáró csere Budapesten
 - Nyílászáró csere Budapesten
 - Nyílászáró csere Budapesten
 - Nyílászáró csere Budapesten
2 - Nyílászáró csere Budapesten
 - Nyílászáró csere Budapesten

Budapest, Érd, Cegléd, Vecsés, Pilis, Monor, Mezőtúr,
Tiszaföldvár, Törökszentmiklós, Szolnok, Kunszentmárton, Gyomaendrőd, Fegyvernek, Martfű
és még számos másik településen is!

Bemutatótermeink:

1222 Budapest, Nagytétényi út 37 - Campona Bevásárlóközpont - 1. emelet.
5430 Tiszaföldvár, Virág utca 5.

Egyesült Saturnus Kft. / Székhely: 1222 Budapest, Gyár utca 15. / Cégjegyzékszám: 01-09-900229 

 - Nyílászáró csere Budapesten